Raadsinformatiebrief

Onderwerp Verkeersontsluiting Eilanden van Hain
Portefeuillehouder W. Breunesse
B&W besluit d.d. 15-02-2022

Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding

Korte toelichting op het project Eilanden van Hain
Middels een raadsinformatiebrief (2021/8896) bent u in mei 2021 geïnformeerd over de
verkeerssituatie rond het project de Eilanden van Hain. Het onderwerp (bouw-)verkeer blijft
echter een aandachtspunt voor de omwonenden en gemeente. Eind 2021 is het
Mobiliteitsplan Noord met bewoners besproken en tijdens deze sessies gingen veel vragen
over de Eilanden van Hain. Daarnaast is er ook een petitie door omwonenden aangeboden
met daarin een eigen visie op de toekomstige ontsluiting van de Eilanden van Hain. Het
college heeft aangegeven hier zorgvuldig naar te kijken. Duidelijk is dat omwonenden eigen
visies hebben op de mogelijke oplossingen, maar deze visies zijn verdeeld. Om de lopende
vraagstelling zo objectief mogelijk op te pakken is binnen de uitwerking van het Mobiliteitsplan
Noord een onafhankelijke en deskundige analyse uitgevoerd.

>Voor het volledige verslag klik hier<