Eilanden van Hain in Beeld

Provily Slibkuil

Provily Slibkuil is een gemeentelijke grondexploitatie. Het betreft hier eigen grondpositie van de gemeente. Het plangebied ligt op de voormalige sportcomplexen Provily en Slibkuil aan de westelijke buitenrand van Krommenie. Provily en Slibkuil zijn (deel)locaties waar nieuwe speciale watergebonden woonmilieus gerealiseerd kunnen worden.
Deze heeft Zaanstad onvoldoende of nog niet. In de grondexploitatie wordt uitgegaan van circa 250 grondgebonden (vrije sector) woningen. Het in het plangebied te ontwikkelen woonprogramma bevat geen sociale woningbouw. 2020/6406 20 De grondexploitatie loopt tot en met 2022.
De grondexploitatie draagt ook bij in de verwervings- en verplaatsingskosten van nieuwe sportvoorzieningen in de Omzoom. De plannen gaan uit van diverse eilanden en zullen in fases worden gerealiseerd In 2018 is de grond gegund aan een ontwikkelaar. De grond is op het moment van schrijven nog niet afgenomen door de ontwikkelaar. De ontwikkelaar heeft een waterrijk plan ontwikkeld met 233 woningen (vrije sector).
Het plan wordt een energie neutrale wijk in Zaanstad. De plannen gaan uit van een sterke relatie met de aanwezige natuur en het water. Waar mogelijk worden deze onderdelen versterkt en verweven met de plannen.

Eind 2019 zijn er diverse bijeenkomsten geweest met de ontwikkelaar en de bewonerscommissie over eventuele aanpassingen in het plan die voor de bewoners en/of de gemeente belangrijk zijn. Hierbij gaat het onder meer om aspecten die samenhangen met de ontsluiting en de waterhuishouding.
Deze gesprekken zijn constructief van aard geweest. Een en ander heeft wel betekend dat het Voorlopig Ontwerp nog niet is vastgesteld. De eindconclusies van de gesprekken zijn eind februari 2020 aan de gemeente en ontwikkelaar aangeboden. Vervolgens zullen ontwikkelaar en gemeente eventuele planaanpassingen presenteren aan de bewoners. Daarna kan het traject richting Voorlopig Ontwerp worden afgerond.
Ook kunnen dan mogelijk al de eerste vergunningen aangevraagd worden voor het realiseren van een bouwweg. Het verplaatsen van de platanen aan de Marslaan is inmiddels vergund. Na de ontwerpfase zal het terrein moeten worden opgehoogd om te laten inklinken. Het zandpakket zal dan circa twee jaar blijven liggen. Na het inklinken zal worden gestart worden met de bouwwerkzaamheden.

Overgenomen van een publicatie over grondzaken van Zaanstad, van 11-03-2021
 


 

Nieuwe, langere, zendmast pal naast nieuwbouw Eilanden Van Hain!
Geplaats naast de oude, maart 2021 >zie hier< klik op de foto voor vergroting.

Deze mast staat op het terrein van Sporting, 35 meter uit de grens van van het bouwterrein van Eilanden van Hain
 J.l. 21 september 2020 werd er gegraven op het parkeerterrein van het voormalig sportveld aan de Marslaan ter hoogte van huisnummer 25.
Bij navraag bleekt het te gaan om de omleiding van de putafvoer. De afvoer naar de sloot werd afgedicht.
Dit lijkt er op te duiden dat de sloot -in elk geval ter plaatse- wordt gedempt.
Komt er nu eindelijk toch iets in beweging?

Het is nu maart 2021 en het lijkt er nog steeds niet op.

De bewoners van de Komarowlaan roeren zich en lijken te vinden dat het verkeer voor de Slibkuil locatie niet door hun wijk maar door de Uranuslaan of Marslaan moet worden afgewikkeld.


 
Aanvullende geluidsnormen per 2022 bedreiging voor Eilanden van Hain?

Lees hierover het artikel in -De Orkaan- van 20 juli j.l.

https://www.deorkaan.nl/opinie-henk-visser-nieuwe-normen-schiphol-einde-eilanden-van-hain/#more-90192

>Neem hier kennis van de nieuwe lawaaiwetgeving<
 


Aanpassingen bouwplan naar aanleiding van burenoverleg

Busch blijft intact, geen doorvaart naar open water vanuit  het plan  

Onder de afbeelding -de Zandroute

plan

zand

zand

 


 

Update: AM heeft de verplaatsing van de platanen uitgesteld tot najaar 2020

 

 
 
De vergunningsaanvraag van AM voor het verplaatsen van 19 platanen aan de Marslaan is goedgekeurd door de gemeente Zaanstad. 
 
Volgens het laatste bericht worden de platanen voorjaar 2020 verplant, binnenkort dus.
 
 
 
vc
 
 
vc